Disclaimer & privacy Autobedrijf van Laarhoven - Autobedrijf van Laarhoven, Bergen op Zoom

Autobedrijf van Laarhoven
Ga naar de inhoud
Autobedrijf van Laarhoven
Disclaimer & privacy policy Autobedrijf van Laarhoven

Disclaimer
Autobedrijf van Laarhoven besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Autobedrijf van Laarhoven is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden van informatie via het internet.

Tevens aanvaardt Autobedrijf van Laarhoven geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Autobedrijf van Laarhoven via deze website.
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Autobedrijf van Laarhoven geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website www.autobedrijfvanlaarhoven.nl zijn van de eigenaar van de website. Het is niet toegestaan zonder toestemming om teksten en/of afbeeldingen te kopiëren of openbaar te maken.

Privacy policy
Autobedrijf van Laarhoven hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we u duidelijke informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Autobedrijf van Laarhoven verwerkt en beveiligt jouw persoonsgegevens zorgvuldig. Autobedrijf van Laarhoven houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) stelt. Dat betekent onder andere dat Autobedrijf van Laarhoven:
 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  
Voor vragen over dit privacy beleid kunt u contact met ons opnemen:

Autobedrijf van Laarhoven
Antwerpsestraatweg 372
4625 AD Bergen op Zoom
0164 - 23 48 48
www.autobedrijfvanLaarhoven.nl

Gebruik van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf van Laarhoven verwerkt voor de volgende doeleinden:
 • Het aangaan van overeenkomsten/ opdrachten
 • De afhandeling van betalingen/ facturatie
 • Administratie m.b.t. onderhoud, reparatie, APK, inkoop en verkoop auto’s
 • Versturen van e-mails of bellen t.b.v. informatieverstrekking over leveringen en/of diensten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres
 • Voertuiggegevens
 • Kopie rijbewijs en/of paspoort (proefritten)

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Autobedrijf van Laarhoven bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Cookies of vergelijkbare technieken
De website www.autobedrijfvanlaarhoven.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestand dat een website op de harde schijf van uw computer zet, op het moment dat u de website bezoekt. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij vragen u om een legitimatie voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via 0164 - 23 48 48

Wijzigen Privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door Autobedrijf van Laarhoven elk moment gewijzigd worden. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of deze verklaring is gewijzigd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-05-2024
Terug naar de inhoud